Tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19