Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc"

Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc"