Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa