Về việc hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch covid-19

Về việc hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch covid-19