V/v phối hợp tuyên truyền QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh

V/v phối hợp tuyên truyền QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh