Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh